Aesthetic Dent

Obowiązki Pacjenta

 1. Pacjent ma obowiązek przestrzegania zasad obowiązujących w podmiocie leczniczym.
 2. Pacjent ma obowiązek stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy.
 3. Pacjent ma obowiązek:
  • zgłaszać się terminowo na wyznaczone wizyty,
  • przestrzegać zasad higieny,
  • odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu,
  • zachować ciszę w zakładzie leczniczym,
  • przestrzegać zakazu manipulowania przy aparaturze i urządzeniach medycznych,
  • szanować mienie zakładu (w przypadku jego zniszczenia pacjent jest obowiązany pokryć straty poniesione przez zakład leczniczy),
  • przestrzegać zakazu palenia na terenie zakładu,
  • przestrzegać zakazu przyprowadzania zwierząt domowych.
 4. Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o stale przyjmowanych lekach.
 5. Pacjent lub jego opiekun prawny winien udzielać w trakcie wywiadu lekarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. Podmiot nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielania nieprawdziwej informacji, co do istoty spraw dotyczących zdrowia pacjenta.
 6. Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych powinno odbywać się w sposób nieuciążliwy dla innych pacjentów oraz personelu.
 7. W przypadku niezastosowania się do ww. zapisów lub zachowania sprzecznego z przepisami prawa i niedostosowania się do poleceń personelu medycznego lekarz może odmówić udzielania świadczeń medycznych, a w przypadku rażących naruszeń ma prawo zawiadomić Policję.