Aesthetic Dent

Prawa Pacjenta

Szanowni Pacjenci, znajomość niniejszych praw ma zapewnić Państwu poczucie bezpieczeństwa podczas leczenia. Uczynimy wszystko, aby Państwa satysfakcja z udzielanych świadczeń była jak najwyższa.

 1. Prawo do świadczeń zdrowotnych

  Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej i jego potrzebom udzielanych z należytą starannością i zgodnie z zasadami etyki zawodowej. W przypadku stanu zagrożenia zdrowia lub życia prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych.

 2. Prawo do opinii innego lekarza

  Pacjent ma prawo żądania, aby lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie. Takie żądanie powinno zostać odnotowane w dokumentacji medycznej. Lekarz może odmówić, jeżeli uzna żądanie za bezzasadne. Ma on wówczas obowiązek odnotować odmowę w dokumentacji medycznej.

 3. Prawo do leczenia we właściwych warunkach

  Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane w pomieszczeniach i przy użyciu urządzeń spełniających obowiązujące wymagania fachowe i sanitarne.

 4. Prawo do informacji

  Pacjent ma prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia. Lekarz powinien przekazać informacje o rozpoznaniu, proponowanych i możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych oraz dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania, a także o wynikach leczenia i rokowaniu. Jeżeli pacjent nie chce być poinformowany o wszystkich lub niektórych faktach dotyczących swojego stanu zdrowia, ma prawo żądać, aby lekarz nie udzielał mu takich informacji. Pacjent ma prawo wskazać osobę, której lekarz będzie udzielać wszelkich informacji o jego stanie zdrowia i leczeniu. Pacjentowi małoletniemu przysługują takie same prawa jak dorosłemu, z tą różnicą, że informacje o stanie zdrowia są przekazywane przedstawicielowi ustawowemu, który decyduje o zgodzie lub odmowie zgody na przeprowadzane zabiegi i badania. Pacjent, który ukończy 16 rok życia ma prawo do współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji.

 5. Prawo do wyrażenia zgody na leczenie

  Pacjent ma prawo do wyrażania świadomej zgody lub odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych po uzyskaniu od lekarza rzetelnej informacji dotyczącej metod leczenia i rokowaniu. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki, stwarzających podwyższone ryzyko, zgodę wyraża się w formie pisemnej. Bez zgody pacjenta może być przeprowadzone badanie lub udzielone inne świadczenie zdrowotne, tylko jeżeli znajduje się on w stanie zagrażającym niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia.

 6. Prawo do tajemnicy informacji

  Prawo do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, w szczególności ze stanem zdrowia przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych. Wszyscy pracownicy podmiotu są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej i całkowitej dyskrecji z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa.

 7. Prawo do ochrony danych

  Prawo do ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Każda informacja o stanie zdrowia jest dobrem osobistym prawnie chronionym.

 8. Prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych

  Każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego pacjent może zgłosić: osobie wykonującej zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu.

 9. Prawo do dokumentacji medycznej

  Pacjent ma prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej, czyli wszelkich dokumentów dotyczących stanu zdrowia i udzielonych świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja może być udostępniona: do wglądu, przez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii wydruku, przez przesłanie drogą e-mailową. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek udostępnienia dokumentacji medycznej również osobie upoważnionej pisemnie przez pacjenta.

 10. Prawo do poszanowania intymności i godności

  Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane z poszanowaniem intymności i godności. Pacjent ma prawo, aby przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych towarzyszyła mu osoba bliska. Rodzic ma prawo być obecny przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych swojego dziecka. Personel medyczny może odmówić obecności osoby bliskiej jedynie w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne. Odmowa taka musi zostać odnotowana w dokumentacji medycznej.