Aesthetic Dent

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Szanowni Państwo, dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają szczególnej ochronie prawnej. W związku z powyższym udostępniane są na podstawie pisemnego wniosku osoby uprawnionej/upoważnionej. Wypełniony wniosek może zostać złożony osobiście, przesłany drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty.

Po wcześniejszej weryfikacji danych osobowych przeprowadzonej przez pracownika rejestracji, wnioskowana dokumentacja może zostać odesłana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku osobistego odbioru dokumentacji, po weryfikacji danych na podstawie dokumentu ze zdjęciem, dokumentacja pacjenta może zostać wydana.

Kontakt w sprawie dostępu do dokumentacji medycznej:

 1. Aesthetic Dent Tutak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  ul. Wyspiańskiego 7, 70-497 Szczecin

Kontakt email: wyspianskiego@aestheticdent.pl
Przyjmowanie wniosków o udostępnienie dokumentacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.

 1. Aesthetic Dent Marcin Tutak

  ul. Niedziałkowskiego 47/3, 71-403 Szczecin

Kontakt email: niedzialkowskiego@aestheticdent.pl
Przyjmowanie wniosków o udostępnienie dokumentacji w poniedziałek, wtorek, czwartej, piątek od 8.00 do 16.00, w środę od 13.00 do 20.00.

 1. Aesthetic Dent Tutak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  ul. Mostowa 12, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Kontakt email: mostowa@aestheticdent.pl
Przyjmowanie wniosków o udostępnienie dokumentacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00.

Formy udostępnienia dokumentacji medycznej:

 • poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na informatycznym nośniku danych,

Osoba uprawniona/upoważniona do udostępnienia dokumentacji medycznej:

 • pacjent, którego ta dokumentacja medyczna dotyczy,
 • osoba upoważniona przez pacjenta do wglądu, odbioru jego dokumentacji medycznej,
 • przedstawiciel ustawowy pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu,
 • rodzice, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem swojego dowodu osobistego i dokumentu dziecka,
 • opiekunowie ustanowieni przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator itp.),
 • po śmierci pacjenta osobie upoważnionej za życia lub która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym a także osobie bliskiej, chyba, że sprzeciwiła się temu inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu - pacjent za życia, z zastrzeżeniem ust. 2a i 2b art. 26 Ustawa z dnia 6 listopada o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, poprzez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) po raz kolejny podmiot może pobierać opłatę, w wysokości określonej w obowiązujących przepisach.